Zorgvisie schooljaar 2022 – 2023

Algemeen:

Elk kind is uniek. Vanuit dit uitgangspunt willen we samen school maken. Samen voor de kinderen, samen met de kinderen en samen met u, ouders en kindbetrokkenen. Vanuit een openheid willen we ook voor elk kind zorg op maat bieden. Zorg zien we als een dynamisch gegeven, met kansen, uitdagingen en grenzen.

Als basisvoorwaarde om ten volle tot ontplooiing te komen, geloven we in een sterke en veilige school- en klasomgeving. Daar waar men zich goed voelt, komt men tot ontwikkeling. Hier trachten we (vraag)gericht in te gaan op zorgvragen of specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. 

Samen één:

Vanuit het zorgcontinuüm zetten we op school-, leerkracht-, leerling- en kindniveau in op ondersteuning van het team, de kindbetrokkenen en het kind. Via verschillende professionaliseringsmethodieken, binnen en buiten onze eigen schoolmuren, vergroten we de expertise van elk teamlid om onze brede basiszorg permanent te blijven verbeteren . 

We kiezen ervoor om via een transparant en positief communicatiekader samen op weg te gaan.  Al van bij de start willen we benadrukken dat we elk kind bekijken vanuit zijn totaliteit. Zo hechten we evenveel belang aan het sociaal-emotionele, het psychomotorische als het cognitieve. Zo doen we binnen onze school ook aan breed evalueren. Niet enkel punten, maar ook waarderingen van anderen en zichzelf komen aan bod.

Samen voelen:

Leren en ontwikkelen gebeurt vanzelfsprekend met vallen en opstaan. Vanuit het geloof in de talenten van elk kind, staan de kernwoorden geloven, respecteren, troosten, zorgen en koesteren centraal in onze zorgvisie. Met warme liefde staan we dag in, dag uit klaar om elk kind zich goed te laten voelen op school, in de klas, in de groep en met zichzelf. Sociale vaardigheden hebben daarom een belangrijke plaats in het curriculum.  

Zorg op maat bieden, in een transparant communicatiekader, betekent wezenlijk het verschil maken. Vooreerst zorgen we voor de volle ontplooiing van alle talenten.

We willen groeikansen creëren,  op maat van het individuele kind, door middel van differentiatie, door te zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling. Zo kunnen we elk kind uitdagen om stap voor stap, soms hoe klein ook, steeds weer vooruit te geraken. Waar nodig maken we binnen deze verhoogde zorg gebruik van redelijke aanpassingen.

Samen groeien:

Het maximaal ontplooien van ieders groeikansen doen we met behulp van verschillende methodieken.  Leren door spelen, leren van elkaar, individueel leren, … krijgen elk hun plaats in het geheel. Met respect voor de eigenheid van elk kind werken we doelgericht. We zien onze opdracht als een dynamisch proces, waarin we openstaan voor vernieuwing, professionalisering en verruiming. We laten ons leiden door de vraag: ‘wat heeft dit kind, in deze situatie, hier en nu nodig’.

Samen met de wereld:

Het belang om onze leerlingen breed te oriënteren op de wereld die voor hen ligt, het uitbouwen van een uniek pad in en met de eigen context kunnen we niet voldoende in de verf zetten. Hiervoor zijn de ouders onze eerste gesprekspartners. Van bij het inschrijvingsbeleid tot op het moment dat het kind de school verlaat, zien we ouders als een volwaardige partner. 

We kiezen ervoor om niet te blijven stilstaan binnen de eigen schoolmuren. We zetten de deur open en gaan actief op zoek naar uitbreiding van zorg. We doen beroep op externe hulp, met oog op onderwijsvernieuwing om dat te doen wat in onze opdracht ligt, wat onze bestaansreden is, wat nooit af is, namelijk levenslang LEREN.  

De evolutie van de kinderen binnen deze fase volgen we samen met het CLB maandelijks op. Indien er nog meer ondersteuning noodzakelijk is, kan ook, indien een diagnose gesteld het ondersteuningsnetwerk ingeschakeld worden. Ook hiermee hebben wij elk trimester een leerlingoverleg.